Regulamin sprzedaży. Data publikacji: 12.02. 2019 r.

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem Bloga https://wizerunekkobiety.pl/ realizuje Iwona Pacholec, która prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Echo Promo Iwona Pacholec z siedzibą przy ul. Olesińskiej 11 lok. 12 w Warszawie, kod pocztowy 02-548. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z numerem NIP 678 138 04 65 oraz REGON 016292378. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail redakcja@wizerunekkobiety.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprzedaży, przyjmuję następujące znaczenie pojęć:

1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3. Operator płatności – płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, strona internetowa spółki: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – spółka wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży.

5. Blog – blog dostępny pod adresem https://wizerunekkobiety.pl/, którego autorką jest Iwona Pacholec.

6. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga – m.in. e-book, kurs, artykuł, poradnik, wzór pisma. Produkt przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości treści cyfrowej.

7. Sprzedawca – Iwona Pacholec, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Echo Promo Iwona Pacholec z siedzibą przy ul. Olesińskiej 11 lok. 12 w Warszawie, kod pocztowy 02-548, numer NIP 678 138 04 65.

§ 2

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Bloga Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Bloga, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

3. Zakupu Produktu elektronicznego może dokonać wyłącznie Kupujący, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Bloga, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Sprzedawany przez Sprzedawcę Produkt elektroniczny w formie e-booka (książki elektronicznej) zawiera treść cyfrową, która może być zapisana w różnych formatach, np. epub, mobi, pdf, co oznacza, że w każdym z tych formatów zawarta jest ta sama treść cyfrowa o tej samej ilości znaków ze spacjami, która może się różnić układem akapitów, odstępów między wierszami, marginesów, wielkością czcionki, czy ilością stron – różnice te wynikają z właściwości technicznych poszczególnych formatów cyfrowych. W opisie każdego sprzedawanego przez Sprzedawcę produktu elektronicznego jest zawarta informacja o dostępnych formatach.

6. Do prawidłowego korzystania z Produktu elektronicznego w formacie pdf wystarczające jest posiadanie przez Kupującego standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office). Do korzystania z Produktu elektronicznego w formatach epub i mobi konieczne jest posiadanie dedykowanych tym formatom czytników lub posiadanie na urządzeniu końcowym odpowiednich programów lub aplikacji, np. eReader Prestigio, Adobe Digital Editions, IceCream Ebook Reader, Calibre itp.

7. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

8. Umowy o dostarczenie treści cyfrowych są zawierane w języku polskim.

9. Wszystkie ceny produktów elektronicznych podane na Blogu są cenami brutto.

10. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu.

§ 3

Zawieranie umowy

1. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”,

b) z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

c) wypełnić formularz zamówienia i szczegóły płatności,

d) zaakceptować Regulamin sprzedaży – akceptacja Regulaminu sprzedaży jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

e) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

2. Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych przez Kupującego produktów elektronicznych.

3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności celem dokonania zapłaty za wybrane produkty elektroniczne. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.

4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony z powrotem na Blog.

§ 4

Dostawa produktu elektronicznego

1. Zakupiony przez Kupującego Produkt elektroniczny dostępny jest do ściągnięcia w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie do Kupującego na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W wysłanej wiadomości e-mail znajdują się linki pozwalające na ściągnięcie zakupionego Produktu elektronicznego w formatach elektronicznych, które są podane w opisie na stronie każdego Produktu. Każdy format elektroniczny Produktu Kupujący może pobrać tylko 3 razy i może to zrobić w ciągu 7 dni od daty zakupu. Jeżeli Kupujący wpisał w uwagach do zamówienia informację, że chce otrzymać fakturę, na podany w formularzu zamówienia adres e-mail otrzyma dodatkowo fakturę w ciągu 7 dni roboczych. Faktura będzie zawierała dane Kupującego podane w formularzu zamówienia.

2. Dostawa produktu elektronicznego jest nieodpłatna.

3. Kupiony produkt elektroniczny powinien zostać dostarczony Kupującemu niezwłocznie po skutecznym dokonaniu płatności, zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu.

4. Jeśli Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail z linkami do pobrania zakupionego Produktu elektronicznego w ciągu godziny od skutecznego dokonania płatności, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu: redakcja@wizerunekkobiety.pl.

5. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu: redakcja@wizerunekkobiety.pl.

6. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Kupującemu jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Kupującego Produktu elektronicznego. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Kupującego jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie udziela Kupującemu jakiejkolwiek pomocy doradczej, ani konsultacji w tym zakresie.

7. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Bloga i z umieszczonego na nim sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z postanowieniami Regulaminu, z zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Kupującego treści o bezprawnym charakterze.

8. Sprzedawca może zapewniać ochronę Produktu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Kupującego szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Kupującego przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Kupujący powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

& 5

Zasady korzystania z Produktów elektronicznych

1. Klient ma prawo korzystać z Produktów elektronicznych wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

a) rozpowszechniania Produktów elektronicznych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie,

b) zwielokrotniania Produktów elektronicznych (zwłaszcza e-booków) w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Produktów elektronicznych, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.

5. Sprzedawca informuje, że poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, udostępnianie zakupionych Produktów elektronicznych osobom trzecim jest niedozwolone.

§ 5

Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – może to być pismo wysłane pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, żeby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a przynajmniej nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu tych samych metod płatności, które zostały przez Konsumenta wykorzystane w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie. We wszystkich przypadkach Konsument nie poniesie żadnych opłat związanych z formą zwrotu płatności.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca – Echo Promo Iwona Pacholec.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

a) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

b) rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) z 25 maja 2018,

c) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

7. Kupującemu przysługują prawa do:

a) wglądu do swoich danych osobowych,

b) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (inaczej ciasteczka), czyli drobne informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Bloga.

10. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie z Bloga przez Kupującego może być utrudnione.

11. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na przeprowadzenie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującego umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Blogu.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą z datą zawarcia umowy.