Regulamin Bloga „Wizerunek Kobiety” w domenie: wizerunekkobiety.pl

§ 1

Definicje

1. Wydawca – wydawca Bloga udostępnionego w domenie wizerunekkobiety.pl, czyli Echo Promo Iwona Pacholec, z siedzibą w Warszawie 02-548, ul. Olesińska 11 lok. 12, NIP 678 138 04 65, REGON 016292378.

2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

3. Blog – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnioną w sieci Internet, stworzoną przez Wydawcę, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Wydawcę lub podmiotów z Wydawcą współpracujących – Partnerów, udostępnianą w domenie wizerunekkobiety.pl.

4. Partner – oznacza osobę lub podmiot współpracujący z Wydawcą.

5. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która korzysta z Bloga lub Usług udostępnionych na Blogu.

6. Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), między innymi takie jak:

a) informacyjne – usługi zapewniające Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce, udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Bloga, w tym Newsletter;

b) społecznościowe – usługi świadczone za pośrednictwem określonych narzędzi np. forum, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów;

c) reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach Bloga wizerunekkobiety.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak bannery i boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa), artykuły sponsorowane, etc.

§ 2

Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Bloga i zakres odpowiedzialności Wydawcy.

2. Szczegółowe warunki korzystania z Usług mogą być ustalane w postaci odrębnych regulaminów, warunków, zasad udostępnianych Użytkownikom.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Poprzez fakt korzystania z Bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

5. Dla Użytkowników kupujących produkty elektroniczne za pośrednictwem niniejszego Bloga został opublikowany odrębny Regulamin sprzedaży.

§ 3

Świadczenie usług

1. Umowa o świadczenie Usług informacyjnych i społecznościowych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wizerunekkobiety.pl lub innych wybranych przez niego stron internetowych działających w ramach Bloga (podstrony, artykuły, kategorie, tagi, zdjęcia, filmy) i rozwiązana w chwili wyjścia Użytkownika z Bloga.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie Usług reklamowych podlega postanowieniom odrębnym, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu.

§ 4

Warunki techniczne

Do poprawnego korzystania z Bloga niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a) hardware,

b) połączenie z siecią Internet,

c) zainstalowana przeglądarka internetowa,

d) inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

§ 5

Prawa i obowiązki Użytkowników

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Bloga w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami, w szczególności w przypadku naruszenia praw i dóbr osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej.

3. Wydawca będzie świadczył Usługi społecznościowe dostępne zarówno po rejestracji Użytkownika jak i bez konieczności rejestracji, a mające za cel zamieszczenie na stronach Bloga wpisu lub komentarzy w postaci forum na następujących zasadach:

a) komentarze to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami,

b) komentarze są usługą bezpłatną i dostępną dla każdego użytkownika Internetu,

c) Wydawca nie zamawia komentarzy, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej,

d) Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz w szczególności takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, linkowania,

e) Wydawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego, co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika komentarzy w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

§ 6

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego na adres Wydawcy lub za pomocą adresu e-mail umieszczonego w zakładce Kontakt.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Wydawcę.

§ 7

Odpowiedzialność

1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Bloga informacji, które nie pochodzą bezpośrednio od Wydawcy, jak również za jakiekolwiek ich wykorzystanie.

2. Wydawca nie gwarantuje, że korzystanie z Bloga przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Bloga sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości.

3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach Bloga i/lub Serwisów w ramach świadczenia Usług społecznościowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

4. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Bloga w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 8

Prawa własności intelektualnej

1. Przyjęty w na stronach Bloga wybór i układ udostępnianych treści (layout) stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego zgodnie z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

2. Blog zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, programy informatyczne i materiały multimedialne.

3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Wydawca udostępnia na stronach Bloga na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych i innych umów przeniesienia autorskich praw majątkowych.

4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach przez Wydawcę, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Bloga nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów w tym baz danych.

6. Użytkownik może jedynie korzystać z utworów na stronach Bloga w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

7. Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie części lub całości Bloga w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 9

Dane osobowe

1. Wydawca zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania wybranych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Wydawcę zgodnie z obowiązującym prawem i wyłącznie w zakresie związanym ze świadczeniem tej Usługi.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Wydawca, który przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym ustawy z dania 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dania 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania i ich usunięcia.

Szczegółowa polityka prywatności zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami RODO znajduje się pod tym linkiem: polityka prywatności.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wydawca zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Bloga w formach stosowanych w Internecie.

2. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

3. Korzystanie przez Użytkownika z Bloga po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.